Prostějov - Úsek EIA

Imunochemický analyzátor Immulite 2000 (2x)

Imunochemický analyzátor Immulite 2000 (2x)

Immulite 2000 je analyzátor, který provádí kvantitativnní i kvalitativní imunochemické analýzy na pevné fázi, se značením alkalickou fosfatázou a detekují se enzymem indukovanou luminiscencí. Systém Immulite 2000 využívá specifické protilátky, vázané na polystyrénové kuličce, jako pevné fáze. Kulička je dávkovaná do speciální reakční tuby, která slouží jako nádobka pro inkubaci, mytí a je podnětem pro vývojový proces. Po přidání vzorku dochází k inkubaci při teplotě 37 °C se značenou alkalickou fosfatázou.Po inkubaci je nenavázaná reakční směs separována z kuličky odstředivým promýváním. Dále je tekutina dopravena do koaxiální komůrky, která slouží jako promývací stanice kde proběhne čtyřikrát promytí a následně jdou všechny reakční tuby postupně do procesu.Přidá se substrát dioxetanu, který hydrolyzuje stykem s alkalickou fosfatázou za vzniku nestabilního meziproduktu.Ten se ihned rozpadá za vzniku luminiscenčního záření, jehož intenzita je detekována fotonásobičem.Výsledky jsou pak vypočítávány pro každý vzorek.

Teorie, použití, předpoklady provádění postupu

Immulite 2000 je imunochemický analyzátor používající heterogenní enzymoimunostanovení se značením alkalickou fosfatázou a detekcí tímto enzymem vyvolaného luminiscenčního záření. Záření je produkováno tak, že působením alkalické fosfatázy na substrát dojde k odštěpení fosfátového aniontu a rozpadu nestabilního derivátu za vyzáření světla vlnové délky 425 - 500 nm. Je to plně uzavřený systém využívající pouze diagnostiku firmy DPC určenou pro tento analyzátor. Provádět lze sendvičové i kompetitivní uspořádání s kvantitativním nebo kvalitativním výsledkem. Stanovení je možné provádět v séru a v plazmě.

Specifikace přístroje

  • Rychlost: až 200 analýz za hodinu
  • Doba analýzy: 35 min – 1hod 10 min
  • Spotřeba vzorku: minimálně 500 ml analytu
  • Počet analýz z jednoho vzorku : není omezeno
  • Ostatní spotřeba na 1 analýzu
  • voda: 7,5 ml
  • promývací roztok : 1,0 ml
  • substrát: 0,2 ml