Prostějov - Úsek EIA

Imunochemický analyzátor Immulite 1000

Imunochemický analyzátor Immulite 1000

Jde o analyzátor pro provádění kvantitativních i kvalitativních imunochemických analýz na pevné fázi se značením alkalickou fosfatázou a detekcí enzymem indukovanou luminiscencí. Přístroj provádí pipetování vzorků a potřebných reagencií pro kompetitivní i sendvičové uspořádání imunochemických reakcí, inkubaci při 37 °C, odstředivé vymývání nereagovaných komponent z pevné fáze, dávkování substrátu, měření luminiscenčního signálu a vyhodnocování výsledků z kalibračního grafu nebo z hodnoty cut off. 

Teorie, použití, předpoklady provádění postupu

Immulite je imunochemický analyzátor používající heterogenní enzymoimunostanovení se značením alkalickou fosfatázou a detekcí tímto enzymem vyvolaného luminiscenčního záření. Záření je produkováno tak, že působením alkalické fosfatázy na substrát dojde k odštěpení fosfátového aniontu a rozpadu nestabilního derivátu za vyzáření světla vlnové délky 425 - 500 nm. Je to plně uzavřený systém využívající pouze diagnostiku firmy DPC určenou pro tento analyzátor. Provádět lze sendvičové i kompetitivní uspořádání s kvantitativním nebo kvalitativním výsledkem. Stanovení je možné provádět prakticky ve všech tělních tekutinách, v závislosti na jednotlivých analytech. 

Specifikace přístroje

  • Rychlost: až 120 analýz za hodinu
  • Doba analýzy: 42 nebo 72 minut
  • Spotřeba vzorku: 5 - 200 ul dle analytu
  • Ostatní spotřeba na 1 analýzu
  • voda: 4 ml
  • promývací roztok koncentrát: 0,1 ml
  • substrát: 0,2 ml