Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční a.s. vzniklo sloučením laboratorních pracovišť nemocnice Prostějov, Přerov a Šternberk a jsou součástí Skupiny Agel. OLM je zdravotnickou laboratoří, která je akreditována podle mezinárodní normy ISO 15189:2013 ( http://www.cia.cz/), a která provádí vyšetření v oblasti klinické biochemie, imunologie, alergologie, hematologie, mikrobiologie, lékařské genetiky  a molekulární biologie pro přirozený spád Středomoravské nemocniční a.s.; některápeciální vyšetření provádí pro většinu oblastí Olomouckého, část Moravskoslezského, Zlínského, Brněnského, Jihlavského a Hradeckého kraje. Seznam spolupracujících pracovišť -  mapa zde.

Součástí celku jsou i dvě odběrová střediska transfuzní služby (Prostějov, Přerov), hematologické ambulance a ambulance endokrinologické (Prostějov, Šternberk), metabolické (Prostějov, Šternberk), diabetologické (Prostějov, Šternberk) a osteologické (Prostějov, Šternberk).

V současné době jsou centrální laboratorní komplementy umístěny v prostorách Prostějovské nemocnice. Ostatní pracoviště mají charakter laboratoří satelitních. OLM je taktéž akreditovaným zdravotnickým pracovištěm pro postgraduální specializační vzdělávání v oboru klinické biochemie, klinické hematologie a mikrobiologie.

Na OLM pracuje  184 pracovníků 20 lékařů, 30 analytiků-vysokoškoláků, 92 laborantek, 11 všeobecných sester, 5 administrativní pracovnice, 3 správci LIS a webových stránek, 9 pomocných pracovníků, 2 interní auditoři, 12 řidičů. S OLM dále spolupracují sestry OTS.

OLM je rozděleno na 21 úseků

Pracovníci OLM participují na provádění vědeckých projektů v rámci klinických a laboratorních pracovišť v ČR (např. laboratorní vyšetření u pacientů se srdečním selháváním nebo myokardiální ischémií, stanovení ukazatelů insulinové senzitivity a rizikových faktorů aterogeneze u osob léčených fytoterapií, stanovení ukazatelů insulinové senzitivity, adipokinů u rizikových jedinců, odhad nových rizikových faktorů aterogeneze, odhad resistence na kyselinu acetylsalicylovou a další antiagregační preparáty, odhad resistence na kumariny, stanovení produktů oxidačního stresu u pacientů s akutním koronárním syndromem a vliv některých léčiv na oxidační markery, stanovení nových diagnostických markerů u pacientů s onemocněním CNS (např. argináza, cystatin C, tau-protein, beta-amyloid, neuroglobin, GFAP), odhad funkčních i morfologických poruch pomocí dechových testů, atp.) viz  Projekty

Pracovníci OLM také participují na produkci software pro laboratorní i klinickou medicínu (např. software WinSOFT).

Pracovníci OLM prezentují svoje výsledky formou publikační a přednáškové činnosti viz  Publikace a přednášky

OLM také participuje na výuce studentů na Ústavu lékařské chemie a biochemie v rámci LF UP v Olomouci a na výuce studentů PřF UP Olomouc. viz.Výuka. Byla zahájena i spolupráce i s LF ostravské University.

Oddělení laboratorní medicíny úzce spolupracuje s interními odděleními nemocnic Středomoravské nemocniční a.s., nicméně disponuje i vlastním ambulantním traktem. V prostorách 4. patra polikliniky v rámci nemocnice Prostějov je umístěna metabolická, hematologická, endokrinologická, diabetologická a osteologická ambulance, je zde odběrová místnost, kde pracují dvě odběrové sestry. Podobně v podlaží OLM nemocnice Šternberk je umístěna také metabolická, hematologická, endokrinologická, diabetologická a osteologická ambulance, je zde odběrová místnost, kde pracují dvě odběrové sestry.

V těchto ambulancích jsou zde mimo běžných klinických a antropometrických vyšetření ještě prováděna ultrazvuková vyšetření, punkce tenkou jehlou, hodnocena spektrální variabilita tepové frekvence a samozřejmě ekg vyšetření.

Odběry pro pracoviště OLM se ale běžně provádějí i v řadě dalších míst Čech i Moravy Seznam spolupracujících pracovišť – viz výše.

Všichni lékaři, pracující na OLM, současně pracují na lůžkových odděleních nemocnice a mají minimálně jednu atestaci ze základního klinického oboru (interna I, interna II, diabetologie, endokrinologie, neurologie I, neurologie II, imunologie-alergologie, genetika, gynekologie, hematologie). Tímto přístupem bychom chtěli dosáhnout lepšího kontaktu mezi laboratorními obory a klinickou medicínou.

Mimo nepřetržitého provozu také OLM disponuje zavedenou nepřetržitou lékařskou konzultační službou.

Součástí OLM je i transfuzní stanice nemocnice Prostějov a Přerov. Provádí se zde odběry bezpříspěvkových dárců krve a odběry pro autologní transfuze. Tyto jsou poté zpracovávány na definitivní transfuzní přípravky převážně ve „Zpracovatelském centru“ v rámci společnosti Transfuzní služba a.s. a distribuovány na krevní sklady zdravotnických zařízení Olomouckého kraje.

Ambulantní trakt OLM zajišťuje konsiliární vyšetření pro lůžková zařízení Nemocnice Prostějov, Nemocnice Přerov i Nemocnice Šternberk. Hospitalizace pacientů je zajišťována ve spolupráci s Interními odděleními Nemocnic SMN a.s., ev. dalších zařízení Agel a.s.  a u hematologických pacientů s Hematoonkologickou klinikou FN Olomouc.

Pro prováděnou činnost jsou uvedená pracoviště vybavena moderní diagnostickou i výrobní technikou, plní požadavky správné laboratorní a výrobní praxe, disponují příslušnými certifikáty a licencemi kontrolních orgánů. Laboratorní přístrojové vybavení OLM je plně propojeno s laboratorním informačním systémem OPENLIMS a jeho prostřednictvím s nemocničním informačním systémem IKIS.

Naši klienti – pacienti i lékaři mohou k podnětům, stížnostem či pochvalám využít on-line formulářů (dotazy a připomínky, stížnosti a dotazník spokojenosti klientů).

 

RNDr. Ladislav Nekl
Primář OLM